КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ

PERSONNEL PLANNING AS A TOOL FOR MANAGING COMPANY PERSONNEL

КАДРЛАРДЫ ПЛАНДОО КОМПАНИЯНЫН ПЕРСОНАЛЫН БАШКАРУУНУН ИНСТРУМЕНТИ

УПРАВЛЕНИЕ


УДК 331.108.2:331.108.26; 338.2:334.02

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые аспекты кадрового планирования в компании как инструмента управления персоналом.

Проведённый анализ кадровой политики компании позволяет сделать вывод о том, что именно кадровое планирование способствует поддержанию высоких показателей по кадрам.

Все представленные нами тенденции являются в целом благоприятными для компании, что позволяет эффективно стимулировать персонал регулярными денежными выплатами для повышения производительности и качества труда сотрудников компании.

Abstract: This article discusses some aspects of personnel planning in the company as a tool for personnel management.

The analysis of the personnel policy of the company allows us to conclude that it is personnel planning that helps to maintain high personnel performance.

All the trends presented by us are generally favorable for the company, which makes it possible to effectively stimulate staff with regular cash payments to improve the productivity and quality of the company’s employees.

Кыскача мазмуну. Бул илимий макалада компанияда кадрларды пландоо персоналды башкаруунун инструменти катары кээ бир аспекттер каралды.

Компаниянын кадр саясатына жүргүзүлгөн талдоодон жасалган төмөнкү жыйынтыктоого келдик. Кадрларды пландоо бийик кадр көрсөткүчтөрдү кармап сактоого өбөлгө берет.

Биз бардык көрсөткөн тенденциялар компанияга толугу менен ылайыктуу. Алар эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүүгө жана компаниянын кызматкерлерине эмгектин сапатын жогорулатуу үчүн персоналга акчалай төлөмдөрдү натыйжалуу берүүгө өбөлгө берет.