УЮШТУРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУ АКЧАЛАРЫН БАШКАРУУ ТУТУМУН ТҮЗҮҮ МЕХАНИЗМИ

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ THE MECHANISM OF FORMING AN EFFECTIVE CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION УДК 330.1 Корутунду. Макалада уюмдун акча агымын башкаруунун эффективдүүтутумун түзүү механизми жөнүндө сөз болот. Макаланын темасынынактуалдуулугу уюмдун акча агымын Читать далее …

КАРЖЫЛЫК БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНДА УЮМДУН АКЧА АГЫМДАРЫН БАШКАРУУ РОЛУ

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ROLE OF CASH FLOW MANAGEMENT IN THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM УДК 336.6 Корутунду. Макалада уюмдун акча агымын башкаруунун маңызын жанаролун аныктоонун теориялык негиздери каржылык башкаруу тутумундаталкууланат Аннотация. В статье рассмотрены теоретические Читать далее …

УЮМДУН ПАЙДАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА БӨЛҮШҮҮ МЕХАНИЗМИ

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ THE MECHANISM OF FORMATION AND DISTRIBUTIONOF PROFIT OF THE ORGANIZATION УДК 336.671.1 Корутунду. Пайданын мааниси – ал базар экономикасынын багыттоочужана кыймылдаткыч күчү, ишкердүүлүктү активдештирүү, материалдык, эмгекжана каржы ресурстарын натыйжалуу пайдалануунун негизги стимулуэкендигинде. Ошол эле Читать далее …

COVID-19 ПАНДЕМИЯНЫН
ТУРИЗМДИН ӨНҮГҮШҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TOURISM DEVELOPMENT УДК 338 Корутунду. Макалада коронавирус пандемиясынын шартында туризмдиөнүктүрүү көйгөйлөрү талкууланып, аны өнүктүрүүнүн артыкчылыктуубагыттары аныкталды.Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматы боюнча өлкөлөрдүн катышуурейтинги, 2017-2019-жылдарга туризмди өнүктүрүүнүн эл аралыкрейтингдериндеги Читать далее …

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК МЕДИЦИНАЛЫК СТУДЕНТТЕРДИ ОРУС ТИЛИН ОКУТУУДА ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМА КАТАРЫ ОРТОМЧУ ТИЛДЕ ОКУТУУ

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ЯЗЫКЕПОСРЕДНИКЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА TRAINING FOR FOREIGN MEDICAL STUDENTS IN THE INTERMEDIATE LANGUAGE AS AN INNOVATIVE METHOD IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE УДК 371.3 Корутунду. Макалада чет элдик медициналык студенттерди орус тилине Читать далее …

ММК ЖАНА САЯСАТТЫН КАРЫМ-КАТЫШЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ И ПОЛИТИКИ INTERACTION OF MEDIA AND POLITICS УДК 070 Корутунду. Бул макалада ММК менен саясаттын өз ара аракеттенүүсү жана өз аратаасири, коомдун саясий аң-сезимди жана саясий мифти калыптандыруудагы ММКнынролу жана талданат. Массалык маалымдоо каражаттары коомдук аң-сезимдикалыптандыруунун таасирдүү институту Читать далее …

ИШКАНАНЫН МҮЛК АБАЛЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ANALYSIS OF THE PROPERTY STATUS OF THE ENTERPRISE УДК 336.532.1 Корутунду. Ишкананын мүлктүк абалы коммерциялык ишкана өз максатына жетүүүчүн ээлик кылган жана башкарган активдердин көлөмү, курамы жана абалы мененмүнөздөлөт. Ал ар кандай факторлордун жардамы менен убакыттын Читать далее …

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫНЫН НАРКЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ANALYSIS OF THE COST OF AGRICULTURAL PRODUCTS УДК 336.532.1 Корутунду. Продукциянын өздүк наркы өндүрүштүн экономикалыкнатыйжалуулугунун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Анда өндүрүштүк иштин бардыктараптары синтезделип, бардык өндүрүштүк ресурстарды пайдалануунун натыйжаларытоптолот. Продукциянын өздүк наркына кирешенин суммасы жана рентабелдүүлүктүндеңгээли, Читать далее …

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАНК СИСТЕМАСЫНЫН ЧЕТ ЭЛДИК ТАЖРЫЙБАСЫН КОЛДОНУ МЕНЕН ƟНҮГҮШҮ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF KYRGYZSTAN USING FOREIGN EXPERIENCE УДК: 336.71(575.2) (04) Корутунду. Азыркы тапта инновациялар күнүмдүк жаашоонун бардыктармакткрына таратылып жатат. Ишкерлер инновациялык технологияларды канчалыкэрте жана эффективдүү Читать далее …

«ХАН ТЕЙИШ» РОМАНЫНЫН ТАРЫХЫЙЛУУЛУГУ

ИСТОРИЧНОСТЬ РОМАНА «ХАН ТЕЙИШ» HISTORICITY OF THE NOVEL «KHAN TEYISH» УДК 821:801.81(575.2)(04) Корутунду. Макалада А.Стамовдун «Хан Тейиш» романындагы реалдуу турмуштункөркөм чагылдырылышы анализге алынган. Чыгармадагы тарыхый окуялардын берилиши,тарыхый инсандарга карата портреттик, психологиялык сүрөтөөнүн көркөм иштелишичечмеленет. Романдын сюжеттик өзөгүн түзгөн окуялардын тарыхыйлуулук Читать далее …