УЮШТУРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУ АКЧАЛАРЫН БАШКАРУУ ТУТУМУН ТҮЗҮҮ МЕХАНИЗМИ

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ THE MECHANISM OF FORMING AN EFFECTIVE CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION УДК 330.1 Корутунду. Макалада уюмдун акча агымын башкаруунун эффективдүүтутумун түзүү механизми жөнүндө сөз болот. Макаланын темасынынактуалдуулугу уюмдун акча агымын Читать далее …

КАРЖЫЛЫК БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНДА УЮМДУН АКЧА АГЫМДАРЫН БАШКАРУУ РОЛУ

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ROLE OF CASH FLOW MANAGEMENT IN THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM УДК 336.6 Корутунду. Макалада уюмдун акча агымын башкаруунун маңызын жанаролун аныктоонун теориялык негиздери каржылык башкаруу тутумундаталкууланат Аннотация. В статье рассмотрены теоретические Читать далее …

УЮМДУН ПАЙДАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА БӨЛҮШҮҮ МЕХАНИЗМИ

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ THE MECHANISM OF FORMATION AND DISTRIBUTIONOF PROFIT OF THE ORGANIZATION УДК 336.671.1 Корутунду. Пайданын мааниси – ал базар экономикасынын багыттоочужана кыймылдаткыч күчү, ишкердүүлүктү активдештирүү, материалдык, эмгекжана каржы ресурстарын натыйжалуу пайдалануунун негизги стимулуэкендигинде. Ошол эле Читать далее …

COVID-19 ПАНДЕМИЯНЫН
ТУРИЗМДИН ӨНҮГҮШҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TOURISM DEVELOPMENT УДК 338 Корутунду. Макалада коронавирус пандемиясынын шартында туризмдиөнүктүрүү көйгөйлөрү талкууланып, аны өнүктүрүүнүн артыкчылыктуубагыттары аныкталды.Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматы боюнча өлкөлөрдүн катышуурейтинги, 2017-2019-жылдарга туризмди өнүктүрүүнүн эл аралыкрейтингдериндеги Читать далее …