ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК САБАКТАР – СТУДЕНТТЕРДИ
ОКУТУУНУН БИР ЫКМАСЫ КАТАРЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ LABORATORY CLASSES IN PHYSICS AS ONE OF THE METHODS OFTEACHING STUDENTS УДК 378 Корутунду. Бул макалада «Физика» жалпы билим берүү дисциплинасын изилдөөдөлабораториялык сабактардын ролу талкууланат. Практикалык көндүмдөр студенттердидисциплинаны үйрөнүүгө түрткү Читать далее …

ТЕРГЕМЕ СӨЗДӨРДҮН БҮГҮНКҮ КҮНДӨГҮ АБАЛЫ …

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ … THE CURRENT STATE OF EUPHEMISMS … УДК 159.732.1 Корутунду. Макалада социалдык изилдөөлөргө таянып, учурда терегеме сөзгө көнүлбурган жарандардын аздыгы тууралуу айтылып, анын олутту экендигин далилдөөгө аракетжасалат. Руханий баалуулуктарды калыптандыруучу, тарбия менен таалимди берүүчү чоңнерсе бул оозубудан Читать далее …

ҮЙ-БҮЛѲДѲГҮ ѲЗ АРА МАМИЛЕЛЕРДИН КѲЙГѲЙЛѲРҮ

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ PROBLEMS OF RELATIONSHIPS IN THE FAMILY УДК 159.922.2 Корутунду. Макалада үй-бүлѳдѳгү болгон ѳз ара мамилелердин кѳйгѳйлѳрү каралган.Азыркы убакта бул кѳйгѳйлѳр илим менен коомдо каралууда. Баарына белгилүү болгондой,пандемия үй-бүлѳлүк баарлашууну начарлатып, аялдарга жана жашы жете электергекарата зордук-зомбулук Читать далее …

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАНК СИСТЕМАСЫНЫН
КАЛЫПТАНУУСУ ЖАНА ƟНҮГҮҮСҮ

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫКЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THEKYRGYZ REPUBLIC УДК 336 7(575.2)(04) Аннотация. Банк системасы, өзгɵчɵ мамлекет тарабынан сабаттулук менентескелип жана башкарылган, ɵлкɵнүн экономикасында чоң ролду ойнойт. Банк системасыкредиттик системанын маанилүү бɵлүгү катары Читать далее …

БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛООГО
ГЛОБАЛДАШУУНУН ЖАНА ЭКОНОМИКАНЫ
САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НАТРАНСФОРМАЦИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION OF THEECONOMY ON THE TRANSFORMATION OF ACCOUNTING УДК 657.2.016 Корутунду. Макалада бухгалтердик эсепти терминологиялык трансформациялоомаселелери каралат. Бухгалтердик эсептин жаңы түрлөрүн өнүктүрүү маселелериГлобалдашуу жана санариптештирүү шартында бухгалтердик Читать далее …

ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫ ОТЧЕТТУУЛУК СТАНДАРТТАРЫНЫН
АРТЫКЧЫЛЫГЫ ЖАНА КЕМЧИЛИКТЕРИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕЖДУНАРОДНЫХСТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERNATIONALFINANCIAL REPORTING STANDARDS УДК 657.1.011.52 Корутунду. Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын иштеп чыгуумаселелери каралат. Автор Казакстан Республикасындагы ишканалар үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын киргизүү процессинде пайда болгонартыкчылыктарды жана кемчиликтерди Читать далее …

ЭЛЕКТРОНДУК КОММЕРЦИЯ КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАСЫНЫН УЧУРУНДАГЫ АБАЛЫ

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ PROBLEMS OF E-COMMERCE AND THE CURRENT STATE OF THEDIGITAL ECONOMY OF THE KYRGYZ REPUBLIC УДК 339:004.738.5 Корутунду. Бул макалада техникалык чөйрөнүн абалы жана республиканын санарипэкономикасынын өнүгүү потенциалы бааланат. Электрондук коммерциянын ыкмаларыништеп Читать далее …

АДАМ УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖУРНАЛЫНЫН ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛА УНИВЕРСИТЕТА АДАМ ABOUT ADAM UNIVERSITY JOURNAL DEVELOPMENT STRATEGY УДК 808.2 070.4 Корутунду. Бул концептуалдык макала университеттин илимий басылмаларынынучурдагы абалына жана аларды өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүнө арналган. Изилдөөнүнактуалдуулугу акыркы жылдарда жогорку окуу жайларында да, илимий мезгилдүүбасылмаларда да болуп өткөн Читать далее …

ЭСЕП САЯСАТЫНЫН АЙРЫМ ЭЛЕМЕНТТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН ФИНАНСЫ НАТЫЙЖАЛАРЫНА ТАСИРИ

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ SOME ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL RESULTS УДК 657 Корутунду. Макалада ишкананын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнобъективдүү чагылдырган финансылык отчеттуулукту түзүү максатында бухгалтердикэсептин негизги эрежелерин аныктаган эсеп саясатынын жогорку Читать далее …