ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК МЕДИЦИНАЛЫК СТУДЕНТТЕРДИ ОРУС ТИЛИН ОКУТУУДА ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМА КАТАРЫ ОРТОМЧУ ТИЛДЕ ОКУТУУ

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ЯЗЫКЕПОСРЕДНИКЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА TRAINING FOR FOREIGN MEDICAL STUDENTS IN THE INTERMEDIATE LANGUAGE AS AN INNOVATIVE METHOD IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE УДК 371.3 Корутунду. Макалада чет элдик медициналык студенттерди орус тилине Читать далее …

ММК ЖАНА САЯСАТТЫН КАРЫМ-КАТЫШЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ И ПОЛИТИКИ INTERACTION OF MEDIA AND POLITICS УДК 070 Корутунду. Бул макалада ММК менен саясаттын өз ара аракеттенүүсү жана өз аратаасири, коомдун саясий аң-сезимди жана саясий мифти калыптандыруудагы ММКнынролу жана талданат. Массалык маалымдоо каражаттары коомдук аң-сезимдикалыптандыруунун таасирдүү институту Читать далее …

ИШКАНАНЫН МҮЛК АБАЛЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ANALYSIS OF THE PROPERTY STATUS OF THE ENTERPRISE УДК 336.532.1 Корутунду. Ишкананын мүлктүк абалы коммерциялык ишкана өз максатына жетүүүчүн ээлик кылган жана башкарган активдердин көлөмү, курамы жана абалы мененмүнөздөлөт. Ал ар кандай факторлордун жардамы менен убакыттын Читать далее …

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫНЫН НАРКЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ANALYSIS OF THE COST OF AGRICULTURAL PRODUCTS УДК 336.532.1 Корутунду. Продукциянын өздүк наркы өндүрүштүн экономикалыкнатыйжалуулугунун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Анда өндүрүштүк иштин бардыктараптары синтезделип, бардык өндүрүштүк ресурстарды пайдалануунун натыйжаларытоптолот. Продукциянын өздүк наркына кирешенин суммасы жана рентабелдүүлүктүндеңгээли, Читать далее …

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАНК СИСТЕМАСЫНЫН ЧЕТ ЭЛДИК ТАЖРЫЙБАСЫН КОЛДОНУ МЕНЕН ƟНҮГҮШҮ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF KYRGYZSTAN USING FOREIGN EXPERIENCE УДК: 336.71(575.2) (04) Корутунду. Азыркы тапта инновациялар күнүмдүк жаашоонун бардыктармакткрына таратылып жатат. Ишкерлер инновациялык технологияларды канчалыкэрте жана эффективдүү Читать далее …

«ХАН ТЕЙИШ» РОМАНЫНЫН ТАРЫХЫЙЛУУЛУГУ

ИСТОРИЧНОСТЬ РОМАНА «ХАН ТЕЙИШ» HISTORICITY OF THE NOVEL «KHAN TEYISH» УДК 821:801.81(575.2)(04) Корутунду. Макалада А.Стамовдун «Хан Тейиш» романындагы реалдуу турмуштункөркөм чагылдырылышы анализге алынган. Чыгармадагы тарыхый окуялардын берилиши,тарыхый инсандарга карата портреттик, психологиялык сүрөтөөнүн көркөм иштелишичечмеленет. Романдын сюжеттик өзөгүн түзгөн окуялардын тарыхыйлуулук Читать далее …

ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК САБАКТАР – СТУДЕНТТЕРДИ
ОКУТУУНУН БИР ЫКМАСЫ КАТАРЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ LABORATORY CLASSES IN PHYSICS AS ONE OF THE METHODS OFTEACHING STUDENTS УДК 378 Корутунду. Бул макалада «Физика» жалпы билим берүү дисциплинасын изилдөөдөлабораториялык сабактардын ролу талкууланат. Практикалык көндүмдөр студенттердидисциплинаны үйрөнүүгө түрткү Читать далее …

ТЕРГЕМЕ СӨЗДӨРДҮН БҮГҮНКҮ КҮНДӨГҮ АБАЛЫ …

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ … THE CURRENT STATE OF EUPHEMISMS … УДК 159.732.1 Корутунду. Макалада социалдык изилдөөлөргө таянып, учурда терегеме сөзгө көнүлбурган жарандардын аздыгы тууралуу айтылып, анын олутту экендигин далилдөөгө аракетжасалат. Руханий баалуулуктарды калыптандыруучу, тарбия менен таалимди берүүчү чоңнерсе бул оозубудан Читать далее …

ҮЙ-БҮЛѲДѲГҮ ѲЗ АРА МАМИЛЕЛЕРДИН КѲЙГѲЙЛѲРҮ

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ PROBLEMS OF RELATIONSHIPS IN THE FAMILY УДК 159.922.2 Корутунду. Макалада үй-бүлѳдѳгү болгон ѳз ара мамилелердин кѳйгѳйлѳрү каралган.Азыркы убакта бул кѳйгѳйлѳр илим менен коомдо каралууда. Баарына белгилүү болгондой,пандемия үй-бүлѳлүк баарлашууну начарлатып, аялдарга жана жашы жете электергекарата зордук-зомбулук Читать далее …