БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛООГО
ГЛОБАЛДАШУУНУН ЖАНА ЭКОНОМИКАНЫ
САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НАТРАНСФОРМАЦИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION OF THEECONOMY ON THE TRANSFORMATION OF ACCOUNTING УДК 657.2.016 Корутунду. Макалада бухгалтердик эсепти терминологиялык трансформациялоомаселелери каралат. Бухгалтердик эсептин жаңы түрлөрүн өнүктүрүү маселелериГлобалдашуу жана санариптештирүү шартында бухгалтердик Читать далее …

ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫ ОТЧЕТТУУЛУК СТАНДАРТТАРЫНЫН
АРТЫКЧЫЛЫГЫ ЖАНА КЕМЧИЛИКТЕРИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕЖДУНАРОДНЫХСТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERNATIONALFINANCIAL REPORTING STANDARDS УДК 657.1.011.52 Корутунду. Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын иштеп чыгуумаселелери каралат. Автор Казакстан Республикасындагы ишканалар үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын киргизүү процессинде пайда болгонартыкчылыктарды жана кемчиликтерди Читать далее …

ЭЛЕКТРОНДУК КОММЕРЦИЯ КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАСЫНЫН УЧУРУНДАГЫ АБАЛЫ

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ PROBLEMS OF E-COMMERCE AND THE CURRENT STATE OF THEDIGITAL ECONOMY OF THE KYRGYZ REPUBLIC УДК 339:004.738.5 Корутунду. Бул макалада техникалык чөйрөнүн абалы жана республиканын санарипэкономикасынын өнүгүү потенциалы бааланат. Электрондук коммерциянын ыкмаларыништеп Читать далее …

АДАМ УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖУРНАЛЫНЫН ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛА УНИВЕРСИТЕТА АДАМ ABOUT ADAM UNIVERSITY JOURNAL DEVELOPMENT STRATEGY УДК 808.2 070.4 Корутунду. Бул концептуалдык макала университеттин илимий басылмаларынынучурдагы абалына жана аларды өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүнө арналган. Изилдөөнүнактуалдуулугу акыркы жылдарда жогорку окуу жайларында да, илимий мезгилдүүбасылмаларда да болуп өткөн Читать далее …

ЭСЕП САЯСАТЫНЫН АЙРЫМ ЭЛЕМЕНТТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН ФИНАНСЫ НАТЫЙЖАЛАРЫНА ТАСИРИ

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ SOME ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL RESULTS УДК 657 Корутунду. Макалада ишкананын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнобъективдүү чагылдырган финансылык отчеттуулукту түзүү максатында бухгалтердикэсептин негизги эрежелерин аныктаган эсеп саясатынын жогорку Читать далее …