КЫРГЫЗ ТИЛДИ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАЛЫК

ПРИНЦИПТЕРИ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА

METHODICAL PRINCIPLES OF KYRGYZ TRAININGLANGUAGE

УПРАВЛЕНИЕ


УДК.37.014.1:809.434.1

Аннотация: Макалада кыргыз тилин окутуунун методикалык окуу материалдарын функционалдык негизде тандап алуу, кырдаалдык – тематикалык негизде уюштуруу, баарлашууга багыт берүү, эне тилдеги өзгөчөлүгүн эсепке алуу, өлкө таанытуучулук жана баскычтарга бөлүп окутуу принциптери каралып, алардын кыргыз тили экинчи тил катары үйрөтүүдө башкы натыйжага жеткирүүсү мүмкүн экендиги берилген. Кыргыз тилинин башка улуттун өкүлдөрүнө окутууда биринчи кезекте анын практикалык ролун жогору коюу менен аталган принциптерди так, туура пайдалануу сабактын негизги максатына жеткире тургандыгы аныкталган.

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и эффективность методических принципов обучения кыргызкого языка как принцип функциональности, принцип ситуативно-тематический, принцип коммуникативной направленности обучения, принцип учета родного языка, краеведческий принцип обучения, принцип последовательности, а также было установлено, что основной целью курса  является реализации этих принципов. От того, насколько всецело учитель придерживается данных принципов, зависит успех в оптимизации процесса обучения. 

Annotation: The article discusses the advantages and effectiveness of the methodological principles of teaching Kyrgyz language as a principle of functionality, the principle of situational-thematic, the principle of communicative orientation of learning, the principle of taking into account the native language, the local lore principle of learning, the principle of consistency, and also found that the main goal of the course is to implement these principles. Success depends on how fully the teacher adheres to these principles in optimizing the learning process.