О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE STUDENTS
ON ECONOMY SPECIALITIES

ЭКОНОМИКАЛЫК АДИСТЕР БОЮНЧА ОКУГАН СТУДЕНТЕРИНИН
КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ

Проблемы экономического образования в вузах

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме исследования профессиональной компе-
тентности студента. В статье дана характеристика содержательных описаний про-
фессиональных компетенций студентов-выпускников экономических специальностей,
выявлены и формализованы специфические компоненты этих компетенций, определены
ключевые направления их формирования и развития.

Abstract
Article is devoted to the problem of the study of professional competence of the student.
The paper presents the characteristics of meaningful descriptions of the professional competencies
of graduate students of economic specialties identified and formalized specific components
of these competencies, identified key areas of their formation and development.

Аннотация
Макала студентттердин кесиптик компетентүүлүгүн изилдөөнүн маселелерине
арналып, анда экономикалык адистиктин бүтүрүүчүлөрү ээ болуучу кесиптик
комптентүүлүктүн мазмуну ачып берилген, кесиптик комптентүүлүгүн
калыптандыруунун жана өнүгүүнүн негизгибагыттары аныкталган.