ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ОсОО «Аист ЛТД»)

DESIGNING A LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEM OF MATERIAL AND INVENTORY IN THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF LLC “Aist LTD”)

ИШКАНАНЫН МАТЕРИАЛДЫК ЖАНА ТОВАРДЫК КАМДООЛОРУН БАШКАРУУНУН ЛОГИСТИКАЛЫК ТУТУМУН ПРОЕКТЕШТИРҮҮ (ЖЧК “Аист ЛТД” МИСАЛЫНДА)

УПРАВЛЕНИЕ


УДК 338.46:35; 334.462:659.235; 338.465.2; 338.465.4

Аннотация: В данной научной статье рассмотрены некоторые аспекты проектирования логистической системы управления материальными и товарными запасами на предприятии на примере ОсОО «Аист ЛТД».

Управление цепью снабжения предусматривает интеграцию информационных потоков от поставщика до конечного потребителя и совместное управление запасами продукции на складах ОсОО «Аист ЛТД».

Предлагаемая нами логистическая технология снабжения позволяет ускорить электронный обмен данными с основными поставщиками продукции в секторе детского питания для упрощения сделок и ускорения взаимодействия.

Abstract: In this scientific article, some aspects of the design of a logistics system for managing material and inventory in an enterprise were considered on the example of LLC “Aist LTD”.

Supply chain management provides for the integration of information flows from the supplier to the end user and the joint management of product stocks in the warehouses of LLC “Aist LTD”.

Our logistics technology allows us to accelerate electronic data interchange with the main suppliers of products in the baby food sector in order to simplify transactions and speed up interaction.

Кыскача мазмуну: Бул илимий макалада ЖЧК “Аист ЛТД” ишкананын мисалында материалдык жана товардык камдоолорун башкаруунун логистикалык тутумун проектештирүүнүн кээ бир аспекттери каралды. Камсыздандыруу тизмек түйүндөрүн башкаруусу эсепке алат камсыздоочудан акыркы керектөөчүгө маалымат агымдардын жуурулушун жана ЖЧК “Аист ЛТД” ишкананын кампаларындагы продукциялык камдоолорун биргелешип башкаруусун. Биздин сунушталган логистикалык технологиясы балдар тамак-аш секторунда азык продукциянын негизги камсыздоочулар менен электрондук маалымат алмашууну ылдамдатканга мүмкүнчүлүк берет. Бул аракеттер жөнөкөйлөтүү жана кызматташтык келишимдерди тездетүүгө зарыл.