РОЛЬ АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ROLE OF AUDIT IN MODERN ORGANIZATIONS

ЗАМАНБАП УЮМДАРДА АУДИТ РОЛУ

ЭКОНОМИКА


УДК 657.6

Аннотация: В статье обосновывается роль аудита для управленческих целей, выявлена сущность и дано определение аудита, обоснованы обстоятельствами вызывающие потребность в услугах аудитора. Определены цель и задачи аудита в организации. Дано определение аудиторскому риску и выявлен ряд проблем аудита, а также даны предложения по повышению уровня аудита.

Abstract: The article substantiates the role of audit for management purposes, reveals the essence and definition of auditing, substantiates the circumstances causing the need for an auditor services. Defined the purpose and objectives of the audit in the organization. The definition of audit risk is given and a number of audit problems are identified, and proposals are made to improve the level of audit.

Кыскача мазмуну: Макала башкаруу максаттары үчүн аудиттин ролун түшүндүрүп, маани жана аудитордун кызматын зарылдыгын пайда кылган жагдайлар менен негизделген аудитти аныктайт. Уюмга текшерүүнүн негизги максаттарына жана милдеттерине аныктоо. Аудитордук тобокелдик жана аудит боюнча аныктама бир катар проблемалар аныкталган жана аудит денгээлин жакшыртуу үчүн сунуш.