ТАЗА, ДЕНИ –САК МАДАНИЙ ЖАШОО ҮЧҮН ГИГИЕНА: СТАНДАРТТАРГА ЖООП БЕРГЕН ДААРАТКАНА ПРОЕКТИ

Проблемы развития туризма в современных условиях

Өзөк

Даараткана өлкөнүн жана туризмдин өнугүүсүнүн бир көрсөткүчү болуп саналат.

Театр- илгичтен башталса, ал эми туризм дааратканадан башталат.

Гигиена адам баласынын ден-соолугу үчүн жашоосунда эн негизги мааниге ээ. Гигиена экономикалык пайдаларды келтирет, урматтоого жана социалдык өнүүгүгө өз салымын кошот. Ошондой эле гигиена айлана чөйрөбүздү да сактоого негиз болот. Бүткүл Дүйнөлүк Улуттар Уйуму2008-жылды эл аралык гигиена жылы деп жарыялаган. Учурда2,6 миллиарддүйнө калкы коопсуз жана таза дааратканаларсыз күн көрүүдө. Айымдар үчүн бул нерсе абдан чоң проблема, себеби 1,3 миллиардаялдар жана кыздар эң негизги гигиеналык шарттарга  муктаждыгы бар.Бул көйгөйлөрдү чечүүнүн бирден бир жолу дааратканалардын эл аралык стандарттарга жана гигиеналык шарттарга жооп бере турган абалга келүүсү.

Бул иштин маңызы – айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө көйгөй болгон гигиена адам баласынын ден-соолугуна жана иштөө калоосуна таасири чоң. Макалададүйнөлүк стандарттарга жана гигиеналык шарттарга жоопберген дааратканалардын куруу боюнча долбоор сунулат.Дүйнөдө бул көйгөйдүн үстүндө иштелген проекттерден жана жасалган иштерден мисалдар берилмекчи. Кыргызстанда көрсөтүлгөнстандарттарга жанагигиеналык шарттарга жоопберген дааратканалардын курулуусу калктын ден-соолугуна жана социалдык жашоосуна зор пайдасын тийгизет. Ошондой эле өлкөнүнтуризминдеги көйгөйлөрдүн бирисинин чечилишинде эң чоң роль ойнойт. Себеби Азыркы учурда Кыргызстандын туризминин өнүгүүсүндөгү эң негизги 3 көйгөй бар: жол, даараткана жана оюн-зоок болуп эсептелинет

Abstract

While providing an overview of the key trends and challenges of tourism in Kyrgyzstan, this paper proposes innovative solutions to those challenges.