ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА ТАРЫХКА КАЙРЫЛУУ ПРИНЦИБИ

Проблемы экономического образования в вузах

Аннотация
Физиканы окутууда коюлган максаттардын бири бул окуу процессинде тарыхка
кайрылуу принцибин ишке ашыруу. Окутуу процессинде физиканын илим катары
калыптанышына салым кошкон окумуштуулардын өмүр баяны; закон жана теориялардын
кандай жол менен ачылгандыгы менен тааныштыруу да өзгөчө мааниге ээ.

Abstract
One of the challenges facing physics teaching method is to use the principle of historicism
in the learning process. The special role played by knowledge of biographies of scientists who
contributed to the development of physics as a science; history of the discovery of the laws and
theories.