ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ

THE INFLUENCE OF WORLD POWERS ON THE GEOPOLITICAL SITUATION
IN CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN

WYWIERANIE WPŁYWU PRZEZ ŚWIATOWE MOCARSTWA NA SYTUACJĘ GEOPOLITYCZNĄ
W AZJI ŚRODKOWEJ I KAZACHSTANIE

УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация: Статья посвящена обзору геополитической ситуации в Средней Азии и Казахстане. Дается детальный анализ по каждой стране, а также рассматриваются тенденции и механизмы сближения постсоветских стран со странами-партнерами. Речь идет о реинтеграции на постсоветском пространстве, как возможного пути развития и процветания. Упоминаются такие страны-державы, как: Россия, Китай, США и ЕС – активно действующих на политической арене бывших советских республик и продвигающих собственные интересы. Интерпретация их тактики позволяет нам говорить о каждом из них, и рассматривать их в отдельности.

Abstract: The article is devoted to the review of the geopolitical situation in Central Asia and Kazakhstan. A detailed analysis is given for each country, and trends and mechanisms for the rapprochement of post-Soviet countries with partner countries are also considered. It is about reintegration in the post-Soviet space, as a possible path of development and prosperity. Mentioned are such power countries as: Russia, China, the USA and the EU – actively operating in the political arena of the former Soviet republics and promoting their own interests. Interpretation of their tactics allows us to talk about each of them and consider each of them individually.

Adnotacja: Artykuł poświęcony jest przeglądowi sytuacji geopolitycznej w Azji Środkowej i Kazachstanie. Szczegółowa analiza jest podana dla każdego kraju, a także trendy i mechanizmy zbliżenia krajów poradzieckich z krajami partnerskimi. Chodzi o reintegrację w przestrzeni poradzieckiej, jako możliwą ścieżkę rozwoju i dobrobytu. Wymieniono takie mocarstwowe kraje jak: Rosja, Chiny, USA i UE – aktywnie działające na arenie politycznej byłych republik radzieckich i promujące własne interesy. Interpretacja ich taktyk pozwala nam rozmawiać o każdym z nich i rozważać każdą z nich indywidualnie.

Ключевые слова: геополитическая ситуация, Центральная Азия, геоэкономика, мировые державы, сфера влияния, страна-партнер, реинтеграция.
Key words: geopolitical situation, Central Asia, geoeconomics, world powers, sphere of influence, partner country, reintegration.

Słowa kluczowe: sytuacja geopolityczna, Azja Środkowa, geoekonomia, mocarstwa światowe, strefa wpływów, kraj partnerski, reintegracja.