МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИШКАНАНЫН АКЧА АГЫМДАРЫН БАШКАРУУ БОЮНЧА
МЕТОДИКАЛЫК ЫКМАЛАР

METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

УДК 338.2

Аннотация. Осуществление любой хозяйственной деятельности сопровождается
движением денежных средств. В процессе движения активов и источников их
финансирования формируются и расходуются денежные средства, т.е. возникают
денежные потоки, представляющие собой не разовые поступления и платежи, а
непрерывный процесс движения денежных средств в форме их поступления и расходования.
Следовательно, поток денежных средств можно рассматривать как процесс превращения
ресурсов организации в деньги, а также как поступление и расходование денег за
определенный период, все эти вопросы рассматриваются в данной статье.

Корутунду. Кандайдыр бир экономикалык иш-чараларды жүзөгө ашыруу акча
каражаттарынын кыймылы менен коштолот. Активдердин жана аларды каржылоонун
булактарынын кыймылынын жүрүшүндө каражаттар түзүлөт жана сарпталат, б.а. акча
агымдары келип чыгат, бул бир жолку келип түшүүлөр жана төлөмдөр эмес, алардын келип
түшүшү жана чыгымдалышы түрүндө акча агымынын үзгүлтүксүз процесси. Демек, акча
агымын уюмдун ресурстарын акчага айландыруу процесси, ошондой эле белгилүү бир
мезгилге акча алуу жана чыгымдоо процесси катары кароого болот, бул макалада ушул
маселелер талкууланат.

Abstract. The implementation of any economic activity is accompanied by the movement of
funds. In the process of movement of assets and sources of their financing, funds are formed and
spent, i.e., cash flows arise, which are not one-time receipts and payments, but a continuous process
of cash flow in the form of their receipt and expenditure. Consequently, cash flow can be viewed as
the process of converting the resources of an organization into money, as well as the receipt and
expenditure of money for a certain period, all these issues are discussed in this article.