ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

УЮМДАРДЫ КАРЖЫЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУ БОЮНЧА
ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБА

FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL PLANNING
OF ORGANIZATIONS

УДК 339.13

Аннотация. В статье исследован зарубежный опыт финансового планирования
организаций.

Корутунду. Макалада уюмдардын каржылык пландаштыруу боюнча чет өлкөлүк
тажрыйбасы изилденген.

Abstract. The article examines the foreign experience of financial planning of organization