КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАНК СИСТЕМАСЫНЫН
КАЛЫПТАНУУСУ ЖАНА ƟНҮГҮҮСҮ

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE
KYRGYZ REPUBLIC

УДК 336 7(575.2)(04)

Аннотация. Банк системасы, өзгɵчɵ мамлекет тарабынан сабаттулук менен
тескелип жана башкарылган, ɵлкɵнүн экономикасында чоң ролду ойнойт. Банк системасы
кредиттик системанын маанилүү бɵлүгү катары кɵптɵгɵн банктардан жана алардын
ишмердүүлүгүн тескɵɵчү улуттук банктан турат. Кыргызстандын банк системасынын
соңку тарыхы ɵзүнүн эсебин 1991-жылдары банктар тууралуу мыйзам кабыл алынгандан
баштап жаңы коммерциялык банктардын ачылышынан жана мамлекеттик банктардын
акционердик-коммерциялык катары трансформацияланышынан баштайт.
Азыркы тапта, Кыргыз Республикасынын банк системасы кɵп түрдүү кызмат
кɵрсɵткɵн ɵнүккон коммерциялык банктардын тармагынан турат. Бирок, азыркы атамекендик банк системасынын денгээли кемчилсиздик деген деңгээлден алыс, чечүүнү талап
кылган кɵптɵгɵн кɵйгɵйлɵр бар.

Аннотация. Банковская система, особенно развитая и грамотно регулируемая, и
управляемая со стороны государства, играет важную роль в экономике страны. Банковская
система является важной составляющей кредитной системы и состоит из множества
банков и Национального банка, который регулирует деятельность коммерческих банков.

Современная история банковской системы Кыргызстана начинает свой отсчет с 1991-
года, когда с принятием новых законов активно открываются новые коммерческие или
преобразовываются государственные банки в акционерно-коммерческие.
На современном этапе банковская система Кыргызской Республики представляет
собой довольно развитую сеть современных коммерческих банков, предоставляющих
широкий спектр банковских услуг. В развитии банковской системы имеются определенные
проблемы, требующие решения.

Abstract. The banking system, especially developed and competently regulated and
managed by the state, plays an important role in the country’s economy. The banking system is an
important component of the credit system and consists of many banks and the National Bank, which
regulates the activities of commercial banks. The modern history of the banking system of
Kyrgyzstan begins in 1991, when, with the adoption of new laws, new commercial banks were
actively opened or state banks were transformed into joint-stock commercial banks.

At the present stage, the banking system of the Kyrgyz Republic is a fairly developed
network of modern commercial banks providing a wide range of banking services. There are
certain problems in the development of the banking system that need to be addressed.