ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМУ MOODLE В ОБУЧЕНИИ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ

КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА MOODLE СИСТЕМАСЫН
КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

SPECIFICALITIES OF USING MOODLE PLATFORM
IN TEACHING KYRGYZ LANGUAGE

УДК 372.881.1

Аннотация: Описаны некоторые возможности по использованию сервисов
дистанционной среды Moodle в образовательном процессе вуза. Представлен опыт
применения Moodle в обучении студентов Университета Адам по курсу «Кыргызский язык».

Корутунду. Макалада Университеттин окуу процессинде Moodle дистанттык
сервис кызматтарын колдонуунун айрым мүмкүнчүлүктөрү каралган. Адам университинин
студенттерине «Кыргыз тили» дисциплинасын окутууда Moodle колдонуу тажрыйбасы
берилген.

Abstract. This article describes some of the possibilities for using the distance environment
Moodle in the university educational process. The experience of using Moodle in training students
at the Adam University for the course «Kyrgyz language» is presented.