ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

АДАБИЯТ САБАГЫН ОКУТУУДАГЫ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

FEATURES OF TEACHING LITERATURE

УДК 372.882

Аннотация. Сегодня учитель литературы сталкивается со многими важными и
трудными проблемами, такими как раскрытие учащимся богатого художественного мира
литературы, помощь им в поиске того, что им нужно, и демонстрация того, что
образованный человек не может жить без литературы. Учитель всегда решал такие
задачи, но сегодня эта проблема достигла очень высокого уровня.

Корутунду. Азыркы күндө адабият сабагынын мугалиминин алдында студенттерге
адабияттын көркөм жана бай дүйнөсүн ачып берүү, андан өзүнө керектүү нерселерди
табууга жардам берүү, билимдүү адам үчүн адабиятсыз жашоо мүмкүн эместигин
көрсөтүү сыяктуу өтө зарыл жана татаал маселелер турат. Мындай маселелерди
мугалимдер бардык мезгилдерде чечип келишкен, бирок бүгүнкү күндө бул маселе өтө
жогорку чекке жетти.

Abstract. Today, a literature teacher is faced with many important and difficult problems,
such as revealing to students the rich artistic world of literature, helping them find what they need,
and demonstrating that an educated person cannot live without literature. Teachers have always
solved such problems, but today this problem has reached a very high level.