РОЛЬ ЗАПАСОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИШКАНА БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНЫН УЧУРДАГЫ КАПИТАЛГА ЗАПАСТАРЫН РОЛУ

THE ROLE OF STOCKS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE

ЭКОНОМИКА

Аннотация: В статье определена роль запасов в системе управления оборотными активами предприятия, определено понятие «запасы», проведен анализ запасов товарно- материальных ценностей крупных и средних предприятий Кыргызской Республики за 2014- 2018 годы и их структура и предложены рекомендации эффективного управления запасами. Жалпылаган: Макалада “камдар” түшүнүгү, ири жана 2014-2018 жылдарга Кыргыз Республикасынын орто ишканалардын материалдык каражаттардын запастарын талдоо, алардын түзүлүшү жана натыйжалуу жолу башкаруу боюнча сунуштар аныкталган ишкана башкаруу системасынын учурдагы капиталга запастардын ролун аныктайт.

Abstract: The article defines the role of stocks in the enterprise’s current assets management system, defines the concept of “stocks”, analyzes the inventory of large and medium-sized enterprises of the Kyrgyz Republic for 2014-2018 and their structure and recommends effective management of stocks.

Негизги сөздөр: камдар, учурдагы ишкананын мүлкү, компаниянын өндүрүштүк ишмердүүлүгү, материалдык жыргалчылыктарды, логистикалык жараяндар чыгымдарды азайтуу үчүн.
Ключевые слова: запасы, оборотные активы предприятия, производственная деятельность предприятия, товарно-материальные ценности, логистические процессы минимизация затрат.

Key words: stocks, current assets of the enterprise, production activities of the enterprise, inventory items, logistics processes, cost minimization.