ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАКСТАНДА МАЛ ЧАРБАСЫНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУНУН ТЕОРИЯЛЫК АСПЕКТТЕРИ

THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF
ANIMAL HUSBANDRY IN KAZAKHSTAN

УДК 338.439.222 (574)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экономической эффективности животноводства в Республике Казахстан. Эффективность производства является общеэкономической категорией с постоянно действующими основными факторами ее увеличения и единообразными формами учета населения. Высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции с наименьшими затратами живого и овеществленного труда является критерием эффективности.

Корутунду. Макалада Казакстан Республикасында мал чарбачылыгынын экономикалык натыйжалуулугу боюнча маселелер каралууда. Өндүрүштүн натыйжалуулугу аны көбөйтүүнүн жана калкты эсепке алуунун бир түрдүү формаларынын туруктуу аракеттенишкен негизги факторлору менен жалпы экономикалык категория болуп саналат. Тирүү жана тукум кураган эмгектин эң аз чыгымдары болгон айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жогорку деңгээли натыйжалуулуктун критерийи болуп саналат.

Abstract. The article deals with the issues of economic efficiency of animal husbandry in the Republic of Kazakhstan. Production efficiency is a general economic category with constantly operating main factors of its increase and uniform forms of population accounting. A high level of agricultural production with the lowest costs of living and materialized labor is a criterion of efficiency.