SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

SWOT ТАЛДОО СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУ КУРАЛЫ КАТАРЫ

SWOT ANALYSIS AS A STRATEGIC PLANNING TOOL

ЭКОНОМИКА

Аннотация: в статье рассматривается SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования, представлена матрица SWOT-анализа, менния теоретиков и специалистов в области стратегического управления Филиппа Котлера, Майкла Юджина Портера, а также виды стратегий, которые может реализовать фирмой.
Кыскача мазмуну: Макалада SWOT талдоосу стратегиялык пландаштыруу куралы катары каралат, SWOT анализинин матрицасы, Филип Котлер, Майкл Юджин Портер, стратегиялык башкаруу жаатындагы эксперттердин пикири, ошондой эле компания ишке ашыра турган стратегиялардын түрлөрү келтирилген.

Abstract: The article considers SWOT analysis as a strategic planning tool, presents a matrix of SWOT analysis, the opinion of theorists and experts in the field of strategic management of Philip Kotler, Michael Eugene Porter, as well as the types of strategies that the company can implement

Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы, стратегическое планирование, стратегия фирмы.
Негизги сөздөр:
SWOT анализи, күчтүү жана алсыз жактары, тышкы мүмкүнчүлүктөр жана коркунучтар, стратегиялык пландаштыруу, компаниянын стратегиясы.Keywords: SWOT analysis, strengths and weaknesses, external opportunities and threats, strategic planning, company strategy.