СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRICE POLICY OF THE KYRGYZ REPUBLIC AND FOREIGN COUNTRIES КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРГӨ САЛЫШТЫРМАЛУУ БАА САЯСАТЫНЫН АНАЛИЗИ

ЭКОНОМИКА


УДК: 338.556

Аннотация: Рассматриваются ценовая политика и уровень регулируемых цен в Кыргызской Республике. Отмечены различия между ценовой политикой Кыргызской Республики и зарубежных стран.

Abstract: The price policy and the level of regulated prices in the Kyrgyz Republic are considered. Differences between the price policy of the Kyrgyz Republic and foreign countries are noted.

Аннотация: Бул макалада баа саясатын Кыргыз республикасынын аймагында жонго салуу ыкмалары каралган. Жана Кыргыз Республикасынын чет олколорго салыштырмалуу айрымачылыктары байкоого алынган.