БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛООГО
ГЛОБАЛДАШУУНУН ЖАНА ЭКОНОМИКАНЫ
САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА
ТРАНСФОРМАЦИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION OF THE
ECONOMY ON THE TRANSFORMATION OF ACCOUNTING

УДК 657.2.016

Корутунду. Макалада бухгалтердик эсепти терминологиялык трансформациялоо
маселелери каралат. Бухгалтердик эсептин жаңы түрлөрүн өнүктүрүү маселелери
Глобалдашуу жана санариптештирүү шартында бухгалтердик илимдин теориясын жана
методологиясын иштеп чыгуу менен тыгыз байланышта. Өзгөчө көңүл тез өзгөрүп жаткан
дүйнөнүн жана экономикалык кайра түзүүлөрдүн объективдүү тенденцияларына бурулду,
Бул эсепке алуунун жаңы түрлөрүнүн пайда болушун шарттайт.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы терминологической
трансформации бухгалтерского учета. Вопросы развития новых видов учета достаточно
тесно связаны с развитием теории и методологии бухгалтерской науки в условиях
глобализации и цифровизации детализацию видов учета. Особое внимание уделено
объективные тенденции быстроменяющегося мира и экономических преобразований, что
порождает формирование новых видов учета.

Abstract. The article deals with the issues of terminological transformation of accounting.
The issues of developing new types of accounting are quite closely related to the development of the
theory and methodology of accounting science in the context of globalization and digitalization of
the detailing of types of accounting. Particular attention is paid to the objective trends of the
rapidly changing world and economic transformations, which gives rise to the formation of new
types of accounting