ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БЮДЖЕТТЕН ТЫШКАРКЫ КАРАЖАТТАРДЫ КАТАРЫ КООМДУККООПСУЗУНУН ЗАМАНБАП ШАРТТАРДА МЕХАНИЗМИ

EXTRA-BUDGETARY FUNDS AS A MECHANISM OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION IN MODERN CONDITIONS

ЭКОНОМИКА

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты социальной защиты населения и роль внебюджетных фондов как механизма социальной защиты населения в современных условиях
Жалпылаган: Бюджеттен тышкаркы каражаттардын, азыркы шартында калктын коомдук коргоо механизми катары коомдук коргоо жана ролу теориялык аспектилери менен макала бүтүмдөр.

Abstract: The article discusses the theoretical aspects of social protection of the population and the role of extrabudgetary funds as a mechanism of social protection of the population in modern conditions.

Ключевые слова: социальная защита населения, система социальной защиты населения, цели социальной защиты населения, принципы социальной защиты населения, внебюджетные фонды, плательщики страховых взносов по государственному социальному страхованию, тарифы страховых взносов

Негизги сөздөр: коомдук коргоо, коомдук коопсуздук системасын, калктын коомдук коргоо, калктын, бюджеттен тышкаркы каражаттардын коомдук коргоо негиздери, мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр, камсыздандыруу сыйакысынын тарифтары

Keywords: social protection of the population, the system of social protection of the population, goals of social protection of the population, principles of social protection of the population, extra- budgetary funds, payers of insurance contributions for state social insurance, tariffs of insurance premiums