ИШКАНАНЫН МҮЛК АБАЛЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ANALYSIS OF THE PROPERTY STATUS OF THE ENTERPRISE

УДК 336.532.1

Корутунду. Ишкананын мүлктүк абалы коммерциялык ишкана өз максатына жетүү
үчүн ээлик кылган жана башкарган активдердин көлөмү, курамы жана абалы менен
мүнөздөлөт. Ал ар кандай факторлордун жардамы менен убакыттын өтүшү менен өзгөрүп
турат, алардын негизгиси өткөн мезгил ичинде жетишилген финансылык натыйжалар.
Мүлктүн абалын так чагылдыруу үчүн экономикалык анализ талап кылынат. Макалада,
мисалы, белгилүү бир ишкана каржылык отчеттуулукту талдоо, атап айтканда,
горизонталдык талдоо жана үч жыл ичинде ишкананын балансын тик талдоо жүргүзүлөт.
Мүлк абалын талдоонун жыйынтыгы боюнча башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн
корутунду чыгарылат.

Аннотация. Имущественное состояние предприятие характеризуется величиной,
составом и состоянием активов, которыми владеет и распоряжается коммерческое
предприятие для достижения своей цели. Он изменяется с течением времени за счет
различных факторов, главным из которых являются достигнутые за истекший период
финансовые результаты. Для более точного представления об имущественном состоянии
необходим экономический анализ. В статье на примере конкретного предприятия проведен
анализ финансовой отчетности, в частности горизонтальный анализ и вертикальный
анализ бухгалтерского баланса предприятия за три года. По результатам анализа
имущественного положения сделаны выводы для принятия управленческих решений.

Abstract. He property status of an enterprise is characterized by the size, composition and
condition of assets owned and disposed of by a commercial enterprise to achieve its goal. It
changes over time due to various factors, the main of which are the financial results achieved over
the past period. For a more accurate representation of the property status, an economic analysis is
necessary. The article uses the example of a specific enterprise to analyze financial statements, in
particular horizontal analysis and vertical analysis of the company’s balance sheet for three years.
Based on the results of the analysis of the property situation, conclusions are made for making
managerial decisions.