КЫРГЫЗСТАНДЫН БАНК СИСТЕМАСЫНЫН ЧЕТ ЭЛДИК ТАЖРЫЙБАСЫН КОЛДОНУ МЕНЕН ƟНҮГҮШҮ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF KYRGYZSTAN USING FOREIGN EXPERIENCE

УДК: 336.71(575.2) (04)

Корутунду. Азыркы тапта инновациялар күнүмдүк жаашоонун бардык
тармакткрына таратылып жатат. Ишкерлер инновациялык технологияларды канчалык
эрте жана эффективдүү колдонуп баштаса, ошончолук кɵп ийгиликтерге анын башкарып
жаткан ишканасы жетишет. Банк системасы, рынок экономикасынын негизги
түзүмдɵрүнүн бири катары, дүйнɵдɵ болуп жаткан процесстерден четте калбастан,
кардарларга кызмат кɵрсɵтүүдɵ инновациялык технологияларды ишке ашырып келе
жатат. Айрыкча, Кыргызстанда жылдан жылга атаандаштык күчɵп жаткан убакта,
ɵлкɵнүн банк рыногунда кɵптɵгɵн чет элдик банктар иштеп, ата мекендик банктарды,
рынокто ɵзүнүн позициясын сактап калуу үчүн кɵрсɵткɵн кызматтарды жакшыртууга
мажбур кылат. Азыркы тапта ɵлкɵнүн банк системасынын өнүгүүсүндɵ оң тенденциялар
байкалууда. Кыргызстандын банк системасынын келчеги, шексиз, жаңы банктык продукт
жана кызматтарды мындан ишке ашыруу менен тыгыз байланышта.

Аннотация. Инновации в настоящее время внедряются во все сферы
жизнедеятельности страны. И чем раньше и более эффективно предприниматели
начинают внедрять и использовать инновационные технологии, тем больших успехов
добиваются в бизнесе. Банковская система, являясь одним из главных звеньев рыночной
экономики, не остается в стороне от происходящих в мире процессов и активно внедряет
инновации в предоставлении услуг своим клиентам. Тем более, что на банковском рынке
Кыргызстана из года в год набирает обороты конкуренция – на банковском рынке страны
действует множество иностранных банков, буквально вынуждая отечественные банки
улучшать качество предоставляемых услуг, чтобы сохранить свои позиции на
конкурентном рынке. В настоящее время, в целом наблюдаются положительные тенденции
в развитии банковской системы. Перспективы развития банковской системы
Кыргызстана, несомненно, связаны с дальнейшим внедрением новых банковских продуктов и
услуг.

Abstract. Innovations are currently being implemented in all spheres of the country’s life.
And the earlier and more effectively entrepreneurs begin to introduce and use innovative
technologies, the greater success they achieve in business. The banking system, being one of the
main links of the market economy, does not stay away from the processes taking place in the world
and actively introduces innovations in providing services to its customers. Moreover, competition is
gaining momentum in the banking market of Kyrgyzstan from year to year – there are many foreign
banks operating in the country’s banking market, literally forcing domestic banks to improve the
quality of services provided in order to maintain their positions in the competitive market.
Currently, there are generally positive trends in the development of the banking system. The
prospects for the development of the banking system of Kyrgyzstan are undoubtedly connected with
the further introduction of new banking products and services.