МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУНУН
ЭЛ АРАЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫ

INTERNATIONAL EXPERIENCE
OF SOCIAL INSURANCE OF THE POPULATION

УДК 316.334.2:364

Аннотация. В статье проведен анализ международного опыта социального
страхования населения. Для развития национальной модели социального страхования
интересен и полезен опыт развитых стран, что и обусловило выбор темы статьи.

Корутунду. Макалада калкты социалдык камсыздандыруунун эл аралык
тажрыйбасы талданып. Социалдык камсыздандыруунун улуттук моделин иштеп чыгуу
үчүн өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы кызыктуу жана пайдалуу, бул макаланын темасын
тандоону аныктады.

Abstract. The article analyzes the international experience of social insurance of the
population. For the development of the national model of social insurance, the experience of
developed countries is interesting and useful, which determined the choice of the topic of the
article.