ММК ЖАНА САЯСАТТЫН КАРЫМ-КАТЫШЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ И ПОЛИТИКИ

INTERACTION OF MEDIA AND POLITICS

УДК 070

Корутунду. Бул макалада ММК менен саясаттын өз ара аракеттенүүсү жана өз ара
таасири, коомдун саясий аң-сезимди жана саясий мифти калыптандыруудагы ММКнын
ролу жана талданат. Массалык маалымдоо каражаттары коомдук аң-сезимди
калыптандыруунун таасирдүү институту болуп саналат, ал эми бул процесстин заказчысы
ал каалаган багыттагы коомдук пикирди калыптандырууга максат койгон мамлекеттик
бийлик болушу мүмкүн, ММК арсеналында коомдук аң-сезимге таасир этүүчү көптөгөн
ыкмалар бар, алар биринчи кезекте маалыматтык билдирүүнүн мазмундук жагын
өзгөртүүнү жана эмоционалдык таасирди камтыйт. Макалада коомдук аң-сезимге
рационалдуу жана эмоционалдык чөйрөдө таасир этүүнүн эң кеңири таралган жана
эффективдүү ыкмалары берилген.

Аннотация. В данной статье анализируются взаимодействие и взаимовлияние СМИ
и политики, роль СМИ в формировании политического сознания общества и политического
мифа. СМИ – влиятельный институт формирования общественного сознания, при этом
заказчиком данного процесса может выступать государственная власть, которая ставить
цель сформировать общественное мнение нужной направленности. В арсенале СМИ
находится много методов, влияющих на общественное сознание, в первую очередь, к ним

можно отнести изменение содержательной стороны информационного сообщения и
эмоциональное влияние. В статье даны наиболее распространенные и эффективные
методы воздействия на общественное сознание в рациональном и эмоциональном полях.

Annotation: This article analyzes the interaction and mutual influence of the media and
politics, the role of the media in shaping the political consciousness of society and the political
myth. The media is an influential institution for the formation of public consciousness, while the
customer of this process can be the state power, which aims to form public opinion of the desired
direction. In the arsenal of the media there are many methods that affect the public consciousness,
first of all, they include a change in the content side of the information message and emotional
impact. The article gives the most common and effective methods of influencing public
consciousness in the rational and emotional fields.