СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

ИШКАНАНЫН КАРЖЫ БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫН МАЗМУНУ

THE CONTENT OF THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

ЭКОНОМИКА

Аннотация: В статье определяется роль, цели, задачи и функции финансового менеджмента предприятия
Жалпылаган: Макалада ишкананын ролу, максаттарды, каржылык башкаруу максаттарын жана милдеттерин аныктайт.

Аbstract: The article defines the role, goals, objectives and functions of the financial management of the enterprise.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовые показатели, компания, прибыль, цели, задачи финансового планирования, методы финансового менеджмента предприятия.

Негизги сөздөр: каржылык башкаруу, каржы аткаруу, компания пайда максаттар, каржылык башкаруу милдеттери, ишкананын каржылык башкаруу милдеттери.
Keywords: financial management, financial indicators, company, profit, goals, tasks of financial management, functions of financial management of an enterprise.