УЮМДУН ПАЙДАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА БӨЛҮШҮҮ МЕХАНИЗМИ

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

THE MECHANISM OF FORMATION AND DISTRIBUTION
OF PROFIT OF THE ORGANIZATION

УДК 336.671.1

Корутунду. Пайданын мааниси – ал базар экономикасынын багыттоочу
жана кыймылдаткыч күчү, ишкердүүлүктү активдештирүү, материалдык, эмгек
жана каржы ресурстарын натыйжалуу пайдалануунун негизги стимулу
экендигинде. Ошол эле учурда, бул коомдук өндүрүштү башкаруу механизминин эң
маанилүү экономикалык инструменти болуп саналат жана экономикалык
тутумдун өндүрүшүн жана социалдык өнүгүүсүн каржылоонун негизги булагы,
мамлекеттик бюджеттин түзүмүнүн артыкчылыктуу элементи болуп саналат.
Макала пайданын түзүлүшүнүн, аны мамлекет, ишканалардын ээлери жана
кызматкерлер арасында бөлүштүрүүнүн теориялык маселелерине арналган.

Аннотация. Значение прибыли заключается в том, что она является
стержнем и движущей силой экономики рыночного типа, основным побудительным
мотивом активизации предпринимательства, эффективного использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Вместе с тем, она представляет
собой важнейший экономический инструмент механизма управления общественным
производством и является основным источником средств производственного и
социального развития экономической системы, приоритетным элементом
структуры государственного бюджета. Статья посвящена теоретическим
вопросам формирования прибыли, ее распределения между государством,
собственниками предприятий и наемными работниками.

Abstract. The importance of profit lies in the fact that it is the pivot and driving
force of a market-type economy, the main incentive for the activation of entrepreneurship,
the effective use of material, labor and financial resources. At the same time, it is the most important economic instrument of the mechanism for managing social production and is
the main source of funds for the production and social development of the economic
system, a priority element of the structure of the State budget. The article is devoted to the
theoretical issues of the formation of profit, its distribution between the state, owners of
enterprises and employees.