УЮШТУРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУ АКЧАЛАРЫН БАШКАРУУ ТУТУМУН ТҮЗҮҮ МЕХАНИЗМИ

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

THE MECHANISM OF FORMING AN EFFECTIVE CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION

УДК 330.1

Корутунду. Макалада уюмдун акча агымын башкаруунун эффективдүү
тутумун түзүү механизми жөнүндө сөз болот. Макаланын темасынын
актуалдуулугу уюмдун акча агымын башкаруунун эффективдүү тутумун
калыптандыруу механизмин иштеп чыгуу жана колдонуу зарылдыгына
байланыштуу.

Аннотация. В статье рассмотрен механизм формирования эффективной
системы управления денежными потоками организации. Актуальность темы
статьи обусловлена необходимостью разработки и применения механизма
формирования эффективной системы управления денежными потоками
организации.

Abstract. The article discusses the mechanism for the formation of an effective
system for managing the organization’s cash flows. The relevance of the topic of the article
is due to the need to develop and apply a mechanism for the formation of an effective
system for managing the organization’s cash flows.