ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК САБАКТАР – СТУДЕНТТЕРДИ
ОКУТУУНУН БИР ЫКМАСЫ КАТАРЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

LABORATORY CLASSES IN PHYSICS AS ONE OF THE METHODS OF
TEACHING STUDENTS

УДК 378

Корутунду. Бул макалада «Физика» жалпы билим берүү дисциплинасын изилдөөдө
лабораториялык сабактардын ролу талкууланат. Практикалык көндүмдөр студенттерди
дисциплинаны үйрөнүүгө түрткү берери көрсөтүлгөн.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль лабораторных занятий при
изучении общеобразовательной учебной дисциплины «Физика». Показано, что практические
навыки стимулируют студентов к изучению дисциплины.

Abstract. This article discusses the role of laboratory classes in the study of the general
educational discipline “Physics”. It is shown that practical skills stimulate students to study the
discipline.