«ХАН ТЕЙИШ» РОМАНЫНЫН ТАРЫХЫЙЛУУЛУГУ

ИСТОРИЧНОСТЬ РОМАНА «ХАН ТЕЙИШ»

HISTORICITY OF THE NOVEL «KHAN TEYISH»

УДК 821:801.81(575.2)(04)

Корутунду. Макалада А.Стамовдун «Хан Тейиш» романындагы реалдуу турмуштун
көркөм чагылдырылышы анализге алынган. Чыгармадагы тарыхый окуялардын берилиши,
тарыхый инсандарга карата портреттик, психологиялык сүрөтөөнүн көркөм иштелиши
чечмеленет. Романдын сюжеттик өзөгүн түзгөн окуялардын тарыхыйлуулук негизин
тарыхый маалыматтардын жана санжыранын жардамы аркасында аныктоо аракети
ишке ашырылды. Чыгарманын сюжетиндеги окуялар, тарыхый инсандардын образдары
тарыхый документтер менен салыштырылып иликтенет.

Аннотация. В статье анализируется художественное освещение реальной жизни в
романе А.Стамова «Хан Тейиш». Представление исторических событий в произведении
портретное, психологическое изображние исторических личностей. Историзм событий,
составивших основную сюжетную линию романа, представляются с помощью
историческим данным и генеалогии. Действия сюжета произведения, образы исторических
личностей исследуются в соответствии с историческими документами.

Abstract. The article analyzes the artistic coverage of real life in the novel «Khan Teyish»
by A. Stamov. Representation of historical events in the work, portrait, psychological depiction of
historical figures. The historicism of the events that made up the main storyline of the novel is

presented with the help of historical data and genealogy. The actions of the plot of the work, the
images of historical figures are investigated in accordance with historical documents.