ЭСЕП САЯСАТЫНЫН АЙРЫМ ЭЛЕМЕНТТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН ФИНАНСЫ НАТЫЙЖАЛАРЫНА ТАСИРИ

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

SOME ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL RESULTS

УДК 657

Корутунду. Макалада ишкананын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүн
объективдүү чагылдырган финансылык отчеттуулукту түзүү максатында бухгалтердик
эсептин негизги эрежелерин аныктаган эсеп саясатынын жогорку деңгээлдеги
маалыматтуулугунун маанилүүлүгү баса белгиленет. Авторлор Финансылык
отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын концептуалдык негиздерине жана
“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келген эсеп
саясатынын теориялык, уюштуруучулук жана методологиялык аспектилерин ачып
беришкен. Мындан тышкары, бухгалтердик эсеп процесстеринин айрым элементтери
каралат, алар үчүн ФОЭАС бухгалтердик эсептин ар кандай варианттарын сунуш кылат.
Макаланын тексти активдерди таануу жана классификациялоо ыкмалары, негизги
каражаттардын амортизациясы, товардык-материалдык баалуулуктардын наркын
баалоо, өздүк наркты эсептөө жөнүндө маалыматтарды камтыйт жана алар баланстын
жана кирешелер жөнүндө отчеттун маалыматтарына кандай таасир тийгизерин
көрсөтөт.
Корутунду бөлүгүндө ишкананын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча башкаруу
чечимдерин кабыл алууда эсеп саясатынын ролу жөнүндө тиешелүү корутундулар
чыгарылат.

Аннотация. В статье обозначена важность высокой степени информативности
учетной политики, которая определяет основные правила ведения бухгалтерского учета с
целью формирования финансовой отчетности, объективно отражающей финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. Авторами раскрыты теоретические,
организационные и методические аспекты учетной политики, которые соответствуют
концептуальным основам Международных Стандартов Финансовой Отчетности и Закону
Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете». Помимо этого, рассмотрены некоторые
элементы учетных процессов, для которых МСФО предлагают разные варианты
отражения в учете. Текст статьи содержит информацию о методах признания и
классификации активов, амортизации основных средств, оценки себестоимости товарных
запасов, калькулирования себестоимости и показано как они влияют на данные
бухгалтерского баланса и отчета о совокупном доходе.
В заключительной части сделаны соответствующие выводы о роли учетной
политики в принятии управленческих решений по повышению эффективности деятельности
предприятия.

Abstract. The article highlights the importance of a high degree of informative accounting
policy, which defines the basic rules of accounting in order to form financial statements that
objectively reflect the financial and economic activities of the enterprise. The authors have
disclosed theoretical, organizational and methodological aspects of accounting policy that
correspond to the conceptual foundations of International Financial Reporting Standards and the
Law of the Kyrgyz Republic “On Accounting”. In addition, some elements of accounting processes
are considered, for which IFRS offer different options for reflection in accounting. The text of the
article contains information on the methods of recognition and classification of assets, depreciation
of fixed assets, estimation of the cost of inventories, cost calculation and shows how they affect the
data of the balance sheet and the statement of comprehensive income. In the final part, the relevant
conclusions are made about the role of accounting policy in making management decisions to
improve the efficiency of the enterprise.