АДАМ УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖУРНАЛЫНЫН ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛА УНИВЕРСИТЕТА АДАМ

ABOUT ADAM UNIVERSITY JOURNAL DEVELOPMENT STRATEGY

УДК 808.2 070.4

Корутунду. Бул концептуалдык макала университеттин илимий басылмаларынын
учурдагы абалына жана аларды өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүнө арналган. Изилдөөнүн
актуалдуулугу акыркы жылдарда жогорку окуу жайларында да, илимий мезгилдүү
басылмаларда да болуп өткөн фундаменталдуу өзгөрүүлөргө, ошондой эле талаптарга
жооп бере турган заманбап илимий журналдын зарылдыгына байланыштуу. Илимий
журналды өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуунун зарылчылыгы негиздүү. Журналдын
ишин жакшыртуу боюнча конкреттүү сунуштар берилген жана илимий журналдын өнүгүү
стратегиясынын негизги жоболору түзүлгөн.

Аннотация. Данная концептуальная статья посвящена современному положению
вузовских научных изданий и возможностям их развития. Актуальность исследования
обусловлена принципиальными изменениями, происходящими в последние годы как в высшей
школе, так и в научной периодике, а также необходимостью современного научного
журнала соответствовать предъявляемым требованиям. Обосновывается необходимость
разработки стратегии развития научного журнала. Представлены конкретные
рекомендации по улучшению показателей журнала и формируются основные положения
стратегии развития научного журнала.

Abstract. This conceptual article is devoted to the current state of university scientific
publications and the possibilities of their development. The relevance of the study is due to the
fundamental changes that have taken place in recent years both in higher education and in
scientific periodicals, as well as the need for a modern scientific journal to meet the requirements.
The necessity of developing a strategy for the development of a scientific journal is substantiated.
Specific recommendations for improving the performance of the journal are presented and the main
provisions of the development strategy of the scientific journal are formed.