АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫНЫН НАРКЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ANALYSIS OF THE COST OF AGRICULTURAL PRODUCTS

УДК 336.532.1

Корутунду. Продукциянын өздүк наркы өндүрүштүн экономикалык
натыйжалуулугунун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Анда өндүрүштүк иштин бардык
тараптары синтезделип, бардык өндүрүштүк ресурстарды пайдалануунун натыйжалары
топтолот. Продукциянын өздүк наркына кирешенин суммасы жана рентабелдүүлүктүн
деңгээли, ишкананын финансылык абалы жана анын төлөө жөндөмдүүлүгү, топтоо жана
керектөө фонддоруна чегерүүлөрдүн өлчөмү, көбөйтүү темпи, айыл чарба продукциясына
сатып алуу жана чекене баалардын деңгээли көз каранды. Макалада ишкананын айыл чарба
азыктарынын наркынын учурдагы абалы талданат. Продукцияны өндүрүүгө кеткен
чыгымдардын жалпы суммасын фактордук талдоонун негизинде чыгымдарды
кыскартуунун себептери иликтенип, резервдер аныкталды.

Аннотация. Себестоимость продукции является важнейшим показателем
экономической эффективности производства. В нем синтезируются все стороны
производственной деятельности, аккумулируются результаты использования всех

производственных ресурсов. От себестоимости продукции зависят сумма прибыли и
уровень рентабельности, финансовое состояние предприятия и его платежеспособность,
размеры отчислений в фонды накопления и потребления, темпы расширенного
воспроизводства, уровень закупочных и розничных цен на сельскохозяйственную продукцию.
В статье анализируется современное состояние себестоимости сельскохозяйственной
продукции на предприятии. На основе факторного анализа общей суммы затрат на
производство продукции изучены причины и выявлены резервы снижения затрат.

Abstract. The cost of production is the most important indicator of the economic efficiency
of production. It synthesizes all aspects of production activity, accumulates the results of the use of
all production resources. The amount of profit and the level of profitability, the financial condition
of the enterprise and its solvency, the amount of deductions to the accumulation and consumption
funds, the pace of expanded reproduction, the level of purchase and retail prices for agricultural
products depend on the cost of production. The article analyzes the current state of the cost of
agricultural products at the enterprise. Based on the factor analysis of the total cost of production,
the causes were studied and the reserves of cost reduction were identified.