ҮЙ-БҮЛѲДѲГҮ ѲЗ АРА МАМИЛЕЛЕРДИН КѲЙГѲЙЛѲРҮ

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

PROBLEMS OF RELATIONSHIPS IN THE FAMILY

УДК 159.922.2

Корутунду. Макалада үй-бүлѳдѳгү болгон ѳз ара мамилелердин кѳйгѳйлѳрү каралган.
Азыркы убакта бул кѳйгѳйлѳр илим менен коомдо каралууда. Баарына белгилүү болгондой,
пандемия үй-бүлѳлүк баарлашууну начарлатып, аялдарга жана жашы жете электерге
карата зордук-зомбулук күчѳп, жаштардын арасында ажырашкандардын жана ѳз ѳмүрүн
кыйгандардын саны кѳбѳйүүдѳ. Изилдѳѳнү ѳткѳрүүдѳ үй-бүлѳнүн ичинде ѳз ара мамилелер
кандай, ата-эне менен балдарынын ортосундагы чыр-чатактардын себебин анытоого
аракет кылдык. Социологиялык изилдѳѳгѳ 15 жаштан баштап, 225 жашка чейинки ѳлкѳнүн
бардык облустарынын мектептин бүтүрүүчүлѳрү жана студенттери катышкан.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы взаимоотношения в
семье. В настоящее время эти проблемы находятся в центре внимания науки и общества.
Общеизвестно, что пандемия ослабила семейную коммуникацию, увеличилось насилие по
отношению к женщинам и несовершеннолетним, увеличилось количество разводов молодых
пар и суицидов. При проведении социологического исследования попытались определить
взаимоотношения в семье, выявить причины конфликтов между родителями и детьми. В
социологическом исследовании приняли участие выпускники школ и студенты в возрасте от
15 до 25 лет из всех областей страны.

Abstract. This article deals with the problems of relationships in the family. Currently, these
problems are in the center of attention of science and society. It is well known that the pandemic
has weakened family communication, violence against women and minors has increased, the
number of divorces of young couples and suicides has increased. When conducting a sociological
study, they tried to determine the relationship in the family, to identify the causes of conflicts
between parents and children. School graduates and students aged 15 to 25 from all regions of the
country took part in the sociological study.