COVID-19 ПАНДЕМИЯНЫН
ТУРИЗМДИН ӨНҮГҮШҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TOURISM DEVELOPMENT

УДК 338

Корутунду. Макалада коронавирус пандемиясынын шартында туризмди
өнүктүрүү көйгөйлөрү талкууланып, аны өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу
багыттары аныкталды.
Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматы боюнча өлкөлөрдүн катышуу
рейтинги, 2017-2019-жылдарга туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык
рейтингдериндеги Кыргыз Республикасынын позициясы, Кыргыз Республикасындагы
туризм жаатындагы дүң кошумча нарк динамикасы каралды.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития туризма в условиях
пандемии коронавируса и определены приоритетные направления его развития.
Рассмотрены рейтинг стран по посещаемости. По версии Всемирной
туристической организации, позиция Кыргызской Республики в международных
рейтингах развития туризма за 2017-2019 годы, динамика валовой добавленной
стоимости в сфере туристической деятельности в Кыргызской Республике.

Abstract. The article discusses the problems of tourism development in the context
of the coronavirus pandemic and identifies priority areas for its development.
The rating of countries in terms of attendance according to the World Tourism
Organization, the position of the Kyrgyz Republic in international ratings of tourism
development for 2017-2019, the dynamics of gross value added in the field of tourism in
the Kyrgyz Republic are considered.